مراقب باشيم

مراقب افکارمان باشيم زيرا آنها به گفتار تبديل مي شود.
مراقب گفتارمان باشيم زيرا آنها به رفتار تبديل مي شود.
مراقب رفتارمان باشيم زيرا آنها به کردار تبديل مي شود.
مراقب کردارمان باشيم زيرا آنها به عادات تبديل مي شود.
مراقب عاداتمان باشيم زيرا آنها به شخصيت تبديل مي شود.
مراقب شخصيتمان باشيم زيرا آنها به سرنوشت تبديل مي شود.

/ 0 نظر / 4 بازدید