خدایا!

خدایا!

مرا به اعماق درونم ببر

تا شکوه بی پرده جمال تو را بشنوم.

به تو عشق می ورزم،

تو به همه چیز آگاهی ،پس بادا خواست تو پیوسته تحقق پذیرد.

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید