بيا موزيم

سازنده‌ترين كلمه گذشت است ... آن را تمرين كنيم.

پرمعني‌ترين كلمه ما است ... آن را به كار ببريم.

عميق‌ترين كلمه عشق است ... به آن ارج بنهيم.

 بي رحم‌ترين كلمه تنفر است ... آنرا از بين ببريم.

 سركش‌ترين كلمه حسد است ... با آن بازي نكنيم.

 خودخواهانه‌ترين كلمه من است... از آن حذر كنيم.

 ناپايدارترين كلمه خشم است... آن را فرو ببريم.

 بازدارنده ترين كلمه ترس است ... با آن مقابله كنيم.

 با نشاط‌ترين كلمه کار است ... به آن بپردازيم.

 پوچ ترين كلمه طمع است ... آن را بدور بیاندازيم.

/ 0 نظر / 2 بازدید