نيايش

شايد نيايش من، نيايش همگان نيز باشد...
پروردگارا
امروز خواسته اي از تو دارم
مي دانم مي شنوي
پاسخت را احساس مي كنم، در قلبم
اگر چه تو كلمه اي بر زبان نمي راني
نه خواهان ثروت و شهرت
كه خواهان گنجينه جاودان مهر تو هستم براي ابد
خواهان نزديكي تو هستم،
با آغاز هر روز خواهان سلامتي و بركت،
و دوستاني براي سهيم شدن راه زندگي ام
خواهان شادي و رضايت از هر پديده اي
كوچك و بزرگ!
وبيشتر از هر چيزي
خواهان توجه عاشقانه تو…

/ 0 نظر / 6 بازدید