بهترين عمل

مریدی از استادش پرسید: چطور می توانم در زندگیم بهترین شیوه عمل را بشناسم ؟

استاد از مریدش خواست میزی بسازد . وقتی ساخت میز رو به پایان بود و تنها لازم بود میخهای رویهء میز را بکوبد، استاد به مرید نزدیک شد.

مرید داشت با سه ضربه  دقیق ، میخ ها را در جای خود می کوبید . اما با یکی از میخها مشکل داشت، ومجبور شد یکبار دیگر بر آن بکوبد.چهارمین ضربه  میخ را  در چوب   فرو   برد  و چوب زخمی شد.

استاد گفت : دست تو با کوبیدن سه ضربه آشناست.  هنگامی که عملی به عادت تبدیل شود ، معنای خود را از دست می دهد؛ و ممکن است به آسیبی منجر شود.

هر عملی عمل توست ، و تنها یک راز وجود دارد  :  هرگز مگذار عادتی بر حرکتهای تو حاکم شود.

/ 0 نظر / 8 بازدید