زخم

 استاد می گوید:

وقتی تصمیم به عمل می گیریم، طبیعی است که تعارضی غیر منتظره رخ دهد. طبیعی است مجروح چنین تعارضی شویم.

زخمها بهبود می یابند، همچون جوشگاه زخم بر جای می مانند ، و این برکتی است. چنین جوشگاههایی برای تمام عمر با ما خواهند بود . اگر زمانی به هر دلیلی میل ما برای بازگشت به گذشته نیرومند باشد ، کافی است به جوشگاههای زخمهای خود بنگریم.

جوشگاهها علامت دستبند هستند و ما را به یاد خوف های زندان می اندازند...و ما با چنین خاطره ای دوباره پیش می رویم.

 

پائولو کوئلیو

/ 0 نظر / 10 بازدید