مزيت مشکلات

مشكلات غرور ما را ميشكند و سنگدلي ما را برطرف ميكند.
مشكلات ما را به ياد دردمندان مياندازد.
مشكلات ما را به فكر دفاع و ابتكار مي اندازد.
مشكلات ارزش نعمت هاي گذشته را به ما يادآوري ميكند.
مشكلات توجه ما را به خدا بيشتر ميكند.
مشكلات كفاره گناهان است.
مشكلات سبب دريافت پاداش هاي اخروي است.
مشكلات هشدار و زنگ بيدار باش قيامت است.
مشكلات سبب شناسايي دوستان واقعي است.
مشكلات سبب شناسايي صبر خويش است

/ 0 نظر / 2 بازدید