گفتارها

آنکس که برای نیکبختی می کوشد و می خواهد به آن جایگاه آرام برسد ،

هرگز نباید ناسزایی به کسی بگوید و نه کسی را در هیچ جا و به هیچ وجه خوار بدارد.و نباید از سر دشمنی ، آزار یا رنج کسی را بخواهد.

آنکس که برای نیکبختی می کوشد و می خواهد به آن جایگاه آرام برسد ،

باید مهر را برای تمامی جهان در دل شکوفا کند و جانش را از بندها آزاد کند، بی مانع و آزاد از کینه و بدخواهی .

آنکس که برای نیکبختی می کوشد و می خواهد به آن جایگاه آرام برسد ،

خشنود و به اندک خرسند است . او آرام با حیا وهوشمند است ، حواسش را به فرمان خویش دارد و طلبکار خانواده ها نیست ،آسان خشنود می شود.

آنکس که برای نیکبختی می کوشد و می خواهد به آن جایگاه آرام برسد ،

هرگز مقصدی ناچیز را دنبال نمی کند که فرزانگان اورا ملامت کنند . باشد که تمام موجودات به نیکبختی و صلح برسند ، آنان همه باید تا می توانند شاد باشند .

آنکس که برای نیکبختی می کوشد و می خواهد به آن جایگاه آرام برسد ،

شاید ایستاده باشد، یا در حال راه رفتن ، یا نشسته ، یا حتی دراز کشیده ، در هر وضعی که تنبلی را دور می دارد باید این آگاهی را تمرین کند . این است مقام معنوی در جهان.

با هم مطالعه کنیم ، با هم بیا موزیم ، فکر و وقت خود را به تنبلی و منازعه تباه نکنیم . از شکوفه های معرفت در موسم دمیدن آنها، محفوظ شویم و میوه راه راست را بچینیم .

بیکارکی راه کوتاهی است به سوی مرگ و سخت کوشی راه زندگی است .مردمان احمق بیکاره اند و مردمان عاقل سخت کوش.

                                                  گفتارهایی از بودا                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید