عشق

عشق يعنی خالص وناب بودن

عشق يعنی توجه پاک به پروردگار وباز کردن دريچه قلب به روی او و دل بريدن از غير او

عشق يعنی نهايت کرامت انسانی

عشق يعنی نهايت شايستگی

عشق يعنی نهايت معشوق واقع گشتن

وعشق يعنی دوست داشتن همه هستی و احترام به همه آفريده های ايزد منان

و در آخر عدم انتظار از ديگران

/ 0 نظر / 2 بازدید