بياموزيم

هر آنچه مردم انجام مي دهند ، احساس مي كنند ، مي انديشند ، يا مي گويند ، شخصي تلقي نكنيد . نظرات ديگران ، مطابق سامانه فكري خودشان است ،بنابراين هر آنچه درباره ما مي انديشند ، درباره ما نيست ، بلكه درباره خودشان است.

/ 0 نظر / 2 بازدید