توجه

شیطانی به شیطان دیگر گفت : به آن مرد مقدس متواضع نگاه کن که در جاده می رود . در این فکرم به سراغش بروم و روحش را در اختیار بگیرم .

رفیقش گفت : به حرفت گوش نمی دهد ، تنها به چیز های مقدس می اندیشد.

اما شیطان به همان روش مشتاق و متعصب همیشگی اش ، خود را به شکل ملک مقرب جبرائیل در آورد و در برابر مرد ظاهر شد.

گفت : آمده ام به تو کمک کنم .

 مرد مقدس گفت : باید مرا با شخص دیگری اشتباه گرفته باشی . من در زندگیم کاری نکرده ام که سزاوار توجه یک فرشته باشم . و به راه خود ادامه داد ، بی آنکه بداند از چه چیزی گریخته است .

 

/ 0 نظر / 9 بازدید