عشق

استاد میگوید:

ما همه نیازمند عشق ایم.عشق بخشی از سرشت انسانی است،به همان اندازه خوردن، نوشیدن ،و خفتن. گاهی به هنگام تماشی یک غروب زیبا، خود را کاملاتنها می یابیم و می اندیشیم :

" این زیبایی اهمیت ندارد ، چون کسی را ندارم تا در این زیبایی با او سهیم شوم."

در چنین مواقعی باید بپرسیم : چند بار نثار کردن عشق مان را از ما خواسته اند و ما امتناع کرده ایم؟ چند بار از نزدیک شدن به کسی و گفتن آنکه دوستش داریم ، ترسیده ایم؟

از تنهایی حذر کنید . به اندازه خطر ناک ترین داروهای مخدر خطر ناک است. اگر غروب دیگر برای شما معنی ندارد فروتن باشید و به جست وجوی عشق برخیزید. بدانید که همچون برکتهای روحانی ، هر چه بیشتر حاضر به بخشیدن باشید، بیشتر دریافت می کنید.

                                                پائو لو کوئلیو

/ 0 نظر / 9 بازدید