حق

عفاف گفت: مرا بابرگ درخت زيتون مستور سازيد،
وقاحت گفت:مرا با نشانهاوامتيازات بيارائيد،
شرارت کفت:مرا به لباس نيکي وصلاح بپوشانيد،
رذيلت گفت: مراباخلقت افتخار دهيد،
خدعه گفت: مرا به جامه اخلاص وصميميت ملبس نمائيد،
خيانت گفت: تاج امانت بر سر من بگذاريد،
تزوير  گفت: بالا پوش صدق و محبت را بدوش من اندازيد،
استبداد گفت:صورت آزادي را بر چهره ي من نقش کنيد،
اختلال گفت: مرا به زينت وظيفه تزئين نمائيد،
 تکبر  گفت:مرا به زيور تواضع مباهي کنيد،
حق در اين ميان گفت:مرا برهنه بگذاريد و پيرايه اي بر من نبنديد من از برهنگي خود شرمسار نيستم .

/ 0 نظر / 2 بازدید