فیل

یک مربی سیرک ، می تواند با نیرنگ بسیار ساده ای بر فیل ها غلبه کند بدین صورت که وقتی فیل هنوز کودک است ، یک پایش را به تنه درختی می بندد. بچه فیل ، هر چه هم تقلا کند ، نمی تواند خودش را آزاد کند. اندک اندک به این تصور عادت می کند که تنه درخت از او نیرومند تر است .

هنگامی که بزرگ می شود وقدرت شگرفی می یابد ، تنها کافی است یک نفر طنابی دور پای فیل گره بزند و او را به یک نهال ببندد. فیل تلاشی برای آزاد کردن خودش نمی کند.

همچون فیل ها، پاهای ما نیزاسیر بندهای  شکننده اند. اما ازآنجا که ازکودکی  به قدرت تنه درخت عادت کرده ایم،

شهامت مبارزه را نداریم. بی آنکه بفهمیم تنها یک عمل متهورانه ساده برای دست یافتن ما به آزادی کافی است.

/ 0 نظر / 10 بازدید