باور کنيم

باور کنيم ، نيروي آدمي ، بي کران است.
باور کنيم ،هيچ کاري از اراده آدمي خارج نيست
باور کنيم ،که از عشق آفريده شده ايم ، پس عشق را بيافرينيم.
باور کنيم ،خورشيد به خاطر ما ، طلوع مي کند.
باور کنيم ،خدا هيچگاه از بندگانش نااميد نمي شود ولي بندگان او چرا!
باور کنيم ، لايق بودن هستيم.
باور کنيم ، که اکنون مهم ترين لحظه است.
باور کنيم ، که روح ما قدرت صعود به ماوراء را دارد.
باور کنيم ، که ما هم مي توانيم
و تمام باورهاي خود را از ته دل باور کنيم تا زندگي ، ما را باور کند!

/ 0 نظر / 2 بازدید