مشاركت

استاد می گوید: اغلب دوست داشتن آسان تر از دوست داشته شدن است . پذیرفتن کمک و پشتیبانی دیگران را دشوار می یابیم . تلاشهای ما برای مستقل جلوه کردن ، دیگران را از فرصت تجلی بخشیدن به عشقشان محروم می کند. والدین بسیاری به هنگام پیری ، فرزندانشان را از دریافت همان عاطفه و حمایتی که در کودکی دریافت می کردند محروم می کنند . بسیاری از همسران ، به هنگام بلا ، خجالت می کشند از همسر خود کمک بخواهند . بدین ترتیب ، آب های عشق نمی گسترند. باید حرکت محبت آمیز دیگری را بپذیرید. باید بگذارید دیگران به شما کمک کنند ، به شما نیروی حرکت بدهند. اگر این عشق را با خلوص و فروتنی بپذیرید، می فهمید که عشق نه دادن است و نه گرفتن... بلکه شراکت است.

 پائولو کوئلیو

/ 0 نظر / 9 بازدید