خبر چينی

يوهانس روسلر: شخصي نزد همسايه من آمد و گفت:"گوش کن! مي خواهم چيزي برايت تعريف کنم. دوستي به تازگي در مورد تو مي گفت..."

همسايه ام حرف او را قطع کرد: "قبل از اينکه تعريف کني، بگو آيا حرفت را از ميان سه صافي گذرانده اي يا نه؟"

-"کدام سه صافي؟"

همسايه ام گفت:"اول از ميان صافي واقعيت. آيا مطمئني چيزي که تعريف مي کني واقعيت دارد؟"

-"نه. من فقط آن را شنيده ام. شخصي آن را برايم تعريف کرده است."

همسايه ام سري تکان داد و گفت: "پس حتما آن را از ميان صافي دوم يعني شايد گذرانده اي. مسلما چيزي که مي خواهي تعريف کني، حتي اگر واقعيت نداشته باشد، باعث خوشحالي ام مي شود."

-"دوست عزيز، فکر نکنم تو را خوشحال کند."

-"بسيار خوب، پس اگر مرا خوشحال نمي کند، حتما" از صافي سوم، يعني فايده، رد شده است. آيا چيزي که مي خواهي تعريف کني، برايم مفيد است و به دردم مي خورد؟"

-"نه، به هيچ وجه!"

همسايه ام گفت:"پس اگر اين حرف، نه واقعيت دارد، نه خوشحال کننده است و نه مفيد، آن را پيش خود نگهدار و سعي کن خودت هم زود فراموشش کني..."

/ 0 نظر / 2 بازدید