۱۰ نکته

۱

لبخند زدن: لبخند زدن چراغ سبز رابطه باز است، برخلاف ترشرويى كه شهامت برقرارى رابطه را از افراد مى گيرد، با لبخند زدن به فرد اجازه مى دهيم با ما رابطه برقراركند و هراسى نداشته باشد.
2

احترام: احترام به معناى پذيرش طرف مقابل، همانگونه كه هست. اين باعث امنيت خاطر فرد شده و به رابطه خوب مى انجامد، برخلاف بى احترامى كه در آن سعى مى كنيم فرد را ابطال نموده و باب ميل خودمان تغيير دهيم و فرد احساس تحقير و احساس عدم امنيت كرده از ما گريزان مى شود.
3

قدردانى و تشكر: برخلاف طلبكارى، قدردانى و تشكر باعث انتقال اين پيام خوب به فرد مى شود كه ما آدم سپاسگزارى هستيم و در روابط با ما اگر چيزى به دست نياورد چيزى هم از دست نخواهدداد.
4

تشويق و تعريف: برخلاف عيب جويى و انتقاد، با تشويق و تعريف نيز اين پيام را به فرد القا مى كنيم كه به تو انرژى مى دهيم و به شكوفايى تو كمك خواهيم كرد و در پيشرفت تو منعى ايجاد نخواهيم كرد.
5

محبت كردن: برخلاف بى عاطفه بودن كه دوگانگى را القا خواهدكرد، با محبت كردن به همكار، رئيس، مرئوس، خود را كنار وى و همسو با وى و هم هدف با وى و پشتيبان وى قرارخواهيم داد.
6

توجه كردن: باتوجه كردن به فرد مى فهمانيم كه خودش، كلامش وشخصيت وى براى ما مهم است، برخلاف بى توجهى كه همه چيز از جمله شخصيت فرد را ناديده مى گيريم.
7

درك و تفاهم: با درك و تفاهم به فرد القا مى كنيم كه با وى همسو و هم جهت هستيم برخلاف اختلاف كه ما را در مقابل فرد قرارمى دهد.
8

خوب گوش كردن: با خوب گوش دادن به فرد اين پيام را مى فرستيم كه كلام تو، تجربيات تو نهايتاً شخصيت تو برايمان مهم است. در مقابل بى توجهى كه بى ارزشى را به فرد القا مى كنيم.
9

نظم و ترتيب: نظم و ترتيب آرامش ايجاد مى كند، در مقابل بى نظمى و به هم ريختگى اضطراب آور است.
10

ورزش و تفريح: با ورزش و تفريح روح و جسم خودرا ساخته، اندام خود را متناسب مى سازيم و كسالت و سستى را از خود دور می کنيم.


/ 0 نظر / 2 بازدید