توضیح

استاد می گوید:

جست وجوی توضیحات درباره خداوند هیچ چیز را بر ما آشکار نمی سازد.می توانیم به واژه های زیبا گوش دهیم .اما آنها در اصل خالی اند.درست همانطور که می توانیم یک دائره المعارف درباره عشق بخوانیم و عشق ورزیدن نیاموزیم .

در زندگی ، برخی از چیز ها را فقط باید تجربه کرد...وهرگز توضیحی درباره آها ارائه نداد.عشق چنین چیزی است .خداوند که عشق است چنین چیزی است. ایمان یک تجربه دوران کودکی است ، به همان معنا که عیسی فرمود: " کودکان ملکوت خداوند هستند"

خداوند از در قلب ما وارد می شود نه از در مغز ما.

                                                                                            پائولو کوئلیو

/ 0 نظر / 8 بازدید