چهل پند

 نوازش بر ايتام - عطا درمقام - امداد بر مظلوم - قصور در شهوت - ایثار بر مساکین - احترام به والدین - صبر در مصائب - پایداری در حوادث - اجتناب از غیبت - شفقت بر مردم - خوشروئی  با عیال - نصرت بر جهاد - وفا بر ملایمت  با جهال - اصرار در طاعت - دادرسی در قضا - تامل در جواب - مخالفت با نفس - نظافت درپوشش - جوانمردی با مغلوب  -  سعی در کناره جوئی از بخل -  تفکر در امور -  عفو با قدرت - پرهیز از خشم  دوری از کبر- شکر بر نعمت - مصاحبت با نیکان دلجوئی از غریبان –– عیادت مریض استقامت در کار-ادب درکلاماکرام به مهمان -اندازه در معاش سرعت در خیر- تقدم به سلام - تعطیل در انتقام <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

-توکل در امور - راستی در گفتار- خدمت به خلق

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید