بارخدايا

بار خدايا به من زيستی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظهای که برای زيستن گذشته است حسرت نخورم و مردنی عطا کن که بر بيهودگی اش سوگوار نباشم.

/ 1 نظر / 2 بازدید