سال نو

سال نو ، از آغوش مطهر خداوند فرا رسید

و قلب من نیایش می کند:

خدایا!مرا متبرک گردان

تا هر روز که در راه رسیدن به تو گام بر می دارم

با تحسین و حیرت

زیبائی را بجویم که همانا سرشت تو است.

خدایا مرا برکت آن بخش

که هر روز نیایش کنم :

در آفتاب و باران بادا که خواست تو تحقق پذیرد

/ 0 نظر / 9 بازدید